دوره های آموزش سئو
دوره های آموزش سئو

چگونه شرکت خود را ثبت کنیم؟

به موجب ثبت شرکت قانون تجارت همه شرکتها دارای شخصیت حقوقی هستند و لی به ثبت آنها اشاره نکرده است این در صورتی است که مرجعثبت شرکتها ، طی قوانین خود ثبت شرکت را الزامی دانسته و پس از ثبت آن را دارای شخصیت حقوقی می داندکه همانند یک شخص حقیقی بنواند از تمامی حقوق و تکالیف قانونی بهره مند شود به جز وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانندحقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال آن .

مراحل ثبت شرکت چیست؟

آثار حقوقی ثبت یک شرکت چیست؟
آثار حقوقی همان حق داشتن تابعیت و انتفاع و اقامتگاه و حسابهای بانکی و عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف تصریح شده در قانون است . شخصیت ثبت شرکت حقوقی اولین بار به قانون تجارت ۱۳۰۴ بر می گردد که تکالیف و تعهدات شخصحقیقی به حقوقی را به رسمیت شناخته است .

اشخاص حقوقی کدامند؟
اشخاص حقوقی شامل حقوق عمومی است که شامل وزارتخانه ها ثبت شرکت و سازمانها و تشکیل هایی که با تصویب قوانین خاص در مجلس و یا محافلی ثبت شرکت که صلاحیت قانون گذاری دارند تشکیل می شوندحقوق خصوصی که شامل بنگاه ها و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری است که مشمول قوانین و مقررات عمومی و آییننامه های مربوطه خواهند بود بنابراین اشخاص حقوق خصوصی بسته به نوع و تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری وانتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسات غیر تجاری و نظایر آن است .

امروزه همه افراد برای تاسیس یک شرکت و انجام فعالیتهای خود در غالب آن به موسسات ثبت شرکت رجوع می کنند که این منجر بهپرداخت هزینه های هنگفت و زمان زیادی ممکن است از آنها سلب کند به همین خاطر با الکترونیکی شدن روند ثبت شرکت دیگر کمتر نیازبه موسسات ثبت نیاز است و هر شخصی می تواند با انجام مقدمات تشکیل آن با ورود به سایت سامانه ثبت شرکت خود را ثبت کند و منتظر نظر کارشناس بماند .

تعیین محدوده و یا موضوع یک شرکت :
اولین گام برای ثبت یک شرکت موضوع فعالیت ثبت شرکت هر شرکت است که در بند ۲ اساسنامه آن شرکت مشخص خواهد شد ، موضوع یک شرکتنشان دهنده هویت و اهداف آن شرکت است که هدف تاسیس آن شرکت نیز خواهد بود و فقط در محدوده آن فعالیت می تواند عمل کند و هر چیزی خارج از آن موضوع ممنوع خواهد بود و نیاز به اصلاح بند ۲ اساسنامه خواهد داشت.

شرایط انتخاب موضوع شرکت کدامند ؟
موضوع یک شرکت همان موضوع یک قرارداد مدنی است که بایدمعین باشد ثبت شرکت و همچین قانونی بودن آن بسیار پر اهمیت است چرا که انجام فعالیت در خارج از دایره قانون منجر به عواقب کیفری و مدنی خواهد بود . به طور کلی موضوع شرکت برای ثبت به ۳ گروه تقسیم میشود:

موضوعاتی که به طور کلی ثبت شرکت غیر قابل ثبت هستند مورد دیگر اخذ مجوز از سازمان مربوطه یا مراجع خاص با توجه به موضوع فعالیت است به طوری که قبل از اقدام به ثبت مجوزهای لازم باید اخذ شود متقابلا شرکتهایی هستند که دارای موضوعاتی میباشند که نیازی به اخذ این مجوز ها نخواهند داشت.

مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت نوع و قالب شرکت به ۷ ثبت شرکت دسته تقسیم شده است :
۱-شرکتهای سهامی :
شرکتهای سهامی که به ثبت شرکت شرکتهای سهامی عام و خاص نقسیم می شود هرکدام از نظر قانون دارای خصوصیاتی متمایز است.

قالب شرکتهای دولتی چیست ؟
بسیاری از شرکتهای دولتی با اینکه تابع قوانین ثبت شرکت و اساسنامه های خود می باشند ولی نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده است در غالب شرکتهای سهامی و تابع مقررات قانون تجارت می باشند.

این نوع شرکت همانند شرکتهای دیگر برای تشکیل و ثبت نیاز به۲ نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است و ۲ نسخه صورتجلسه ثبت شرکت مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه اعضاء هیئت مدیره انتخاب بازرسین و روزنامه های کثیر الانتشار و اصل مجوز سازمان بورس و اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه شرکت ، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت،ارائه اقرار نامه در متن صورت جلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی وهیچ نوع ممنوعیت قانونی در جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود نداشته باشد .

۲- شرکتهای تضامنی :
شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت نامحدود برای شرکا ایجاد می کند و بیشتر برای اشخاصی است که دارای شناختی کامل از یکدیگر و یا من باب آشناییت و به گونه ای فامیلی خواهد بود چرا که اصل شراکت در این گونه از شرکتها از حساسیت بالایی بر خوردار است .

۳-شرکتهای با مسئولیت محدود :
امروزه اکثر شرکتهای ثبت شده در غالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد . در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت هریک از شرکا به میزان آورده آنها خواهد بود و نسبت به مازاد دیون شرکت مسئولیتی ثبت شرکت نخواهند داشت مگر دیون منجر به تقصیر آنها باشد که دارای مسئولیت تضامنی می باشند .

شرکت های با مسئولیت محدود شرکتی است که اگر عبارت شرکت با مسئولیت محدود به عنوان اسم آن ذکر نشود در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب می شود ثبت شرکت و تابع مقررات آن خواهند بود. همچنین نباید اسم هیچ شریکی در نام شرکت با مسئولیت محدود ذکر شود چون آن شریک در مقابل اشخاص دیگر شریک تضامنی محسوب خواهد شد .

۴-شرکتهای مختلط غیرسهامی :
شرکتهای مختلط غیرسهامی شرکت هایی هستند که از شرکای با مسئولیت محدود و با شرکای با ثبت شرکت مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اداره آن با شرکای با مسئولیت تضامنی خواهد بود.

۵- شرکتهای مختلط سهامی :
شرکتهای مختلط سهامی شرکتهایی هستند که از یک یا چند شریک ضامن و یک عده شرکای سهامی تشکیل می شود، در اسم شرکت عبارت مختلص سهامی ثبت شرکت و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید می شود.

۶- شرکتهای نسبی :
این نوع شرکتها دارای وجه مشابهی با شرکتهای تضامنی می باشند منتها در مسئولیت شرکا ی ثبت شرکت آنان قانونگذار مسئولیت را نامحدود و به نسبت سرمایه خود میداند.

۷- شرکتهای تعاونی و مصرف :
شرکتهای تعاونی ثبت شرکت شامل شرکتهای تولید و مصرف است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود که شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.

شرکتهای تعاونی مصرف چیست ؟
برای فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند تقسیم نفع و ضرر ،بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها ثبت شرکت می باشد شرکت تعاونی اعم از تولید و مصرف ممکن است مطابق اصول شرکتهای سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل می شود.

اعتبار سنجی شریک برای ثبت یک شرکت :
برای ثبت یک شرکت باید بتوانیم شریک خود را اعتبار سنجی کنیم یعنی شخص بداند با چه کسی قرار است شریک شود وخوب و بد بودن و میزان ثبت شرکت تعهد و عدم تعهد وی را بشناسد همچنین در محدوده فعالیت شرکت و کسب و کار خود دارای دانش و ارتباطات صنعتی خوبی داشته باشد و اعتماد که موضوع مهمی در امر شراکت است و اینکه آیا در طول مدت کار می توان در زمینه های متعدد به شریک خود اعتماد کرد و در مواردی که باید چکی را بر حسب شراکت در اختیارش قرار دهید در اون موقعیت به وی اعتماد کرد یا نه ؟

در رابطه با شریک خود اگر بر حسب روابط دوستی باشد اهداف ارزشها و مسئولیت هایش هم با شما منطبق است یا خیر ؟بعضی از افراد گمان می کنند که در کنار دوست خود می توانند روابطی پایدار ثبت شرکت داشته باشند و این گمانی است که در ابتدا و شروع یک کار هر کسی در ذهن خود مرور می کند و لی امر شراکت و انجام امورمالی و مشکلاتی که در پی دارد در مسیر خود ممکن است که همه این افکار را به سمت ناخوشایندی سوق دهد و زندگی حرفه ای تان را پیچیده کند .

بنابراین یکی از پیشنهادات دراین مواقع بهتر است پیش از قطعی شدن شراکت حتما دوره زمانی مشخصی را با هم کار کنید بعد از آن به یکدیگر تعهد کاری دهید سعی کنید شما و شریکتان نقاط قوت متمایزی ثبت شرکت داشته باشید و سر یک مسئولیتهایی با هم به توافق برسیدو بدانید که مشارکت تجربه ای عاطفی نیست و احساسات خود را کنار بگذارید و بدانید که همه چیز منطقی منسجم و دارای موقعیت مناسب است .

بعد از تعیین شرکا باید ثبت شرکت جایگاه وی را نیز در شرکت تعیین کنید یعنی اینکه چه کسی مدیر و یا مدیر عامل است و چه کسی رییس شرکت و یا اینکه چه کسی در شرکت دارای حق امضا خواهد بود.

سرمایه یکی از مهمترین ارکان تجارت :
برای شروع فعالیت یک شرکت تهیه سرمایه اولیه است که یکی از مهمترین ارکان تجارت و کسب سود است که هریک به عنوان سهم خود و آورده به شرکت می آورند و اهمیت وقدرت هریک از شرکتهای تجاری در عرصه تجارت از سرمایه آن ها تشخیص داده می شود در بعضی از شرکتها کسی که سرمایه ای بیشتر بگذارد مطابق اساسنامه خود می تواند دارای ثبت شرکت حق رای بیشتر نسبت به مسائل مربوط به آن شرکت را خواهد داشت .

آورده های یک شرکت چیست ؟
آورده های ثبت شرکت شرکا در یک شرکت می تواند وجه نقد یا غیر نقد باشد و یا حتی فعالیت باشند آورده های غیر نقد باید در شرکتهای سهامی توسط یک کارشناس تقویم و تسلیم شود و الا شرکت تشکیل نخواهد شد .

و در سایر شرکا می تواندکارشناس باشد و یا خود شرکا مقوم کنند ولی هر گونه عدم ثبت شرکت رعایت قانونی و تقلب در آن دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهند بود .

بنابراین یکی از مواردی که باید ثبت شرکت در اساسنامه یک شرکت درج شود میزان سرمایه اوست که در هنگام رجوع به اداره ثبت باید مبلغ سرمایه مشخص باشد .

در شرکت سهامی قانونگذار حداقل سرمایه را تعیین کرده است که به کمتر از این حداقل جایز نمی باشد ولی سقف و یا حداکثر سرمایه را مشخص نکرده است و به هر مبلغ و میزانی می تواند باشد البته شرکا ثبت شرکت می توانند در بدو تشکیل تا حداقل قانونی سرمایه را بیاورند و پس از ثبت آ ن می توانند در چهار چوب قانون با تصویب مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از سهامداران می باشد با اکریت آرا مبلغ را افزایش یا کاهش دهند .

 

http://sajadrazavi.asrblog.ir/post/23

 

https://sabt-mollasadra.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/

 


برچسب: ،
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۰۵:۲۱ توسط:پرنده بهار موضوع: نظرات (0)